Statuten Schaakvereniging Lewenborg

Heden, .. april tweeduizend en vier verschenen voor mij notaris ter standplaats de gemeente Bedum:

 

  1. de heer J.W. van Veen, geboren te Zuidhorn op l augustus 1958, wonende te Lopersum, 9919 AR Lagestraat l, te dezen handelend in zijn hoedanigheid van voorzitter van schaakvereniging Lewenborg.

  2. de heer J.K. Schut, geboren te Groningen op 14 april 1947, wonende te Groningen, 9732 HT Vaargeul 234, te dezen handelend in zijn hoedanigheid van secretaris van schaakvereniging Lewenborg.

  3. de heer J.Bosgra, geboren te Hallum op 6 juli 1970, wonende te Groningen, te dezen handelend in zijn hoedanigheid van penningmeester van schaakvereniging Lewenborg.

 

De comparanten verklaarden:

  • dat genoemde vereniging werd opgericht op l september 1974, welke oprichting niet bij notariële akte geschiedde;

  • dat zij tezamen het voltallig bestuur vormen;

  • dat in de vergadering van 4 maart tweeduizend en drie is besloten dat de vereniging volledige rechtsbevoegdheid zou moeten verkrijgen;

  • dat de notulen van deze verqaderinq aan deze akte worden gehecht;

  • dat ter uitvoering van voormeld besluit de statuten van gemelde vereniging als volgt worden vastgesteld:

Lees meer: Statuten Schaakvereniging Lewenborg

Huishoudelijk reglement

Lidmaatschap

art.1. Een natuurlijke persoon die lid van de vereniging wenst te worden geeft de wens daartoe te kennen aan het bestuur, dat over de toelating beslist.

art.2. Er geldt een introductie periode van vier weken, die vrijblijvend en kosteloos is. In de vierde week dient de persoon te beslissen of hij/zij lid wil worden. De secretaris zal toezicht houden op deze procedure en zorgen voor een verdere administratieve afhandeling. De penningmeester stelt vast welk contributiebedrag verschuldigd (naar rato van de nog niet verstreken maanden van het verenigingsjaar) en geeft hiervan aan de persoon een schriftelijke bevestiging, voorzien van een wijze van betaling. Binnen een periode van vier weken daarna moet aan de contributie verplichting worden voldaan. De penningmeester zal toezicht houden op dit financiële deel van de procedure.

art.3. De leden zijn verplicht hun adres en eventuele adreswijzigingen zo spoedig mogelijk aan het bestuur door te geven. De secretaris draagt zorg voor het doorgeven van wijzigingen in de ledenlijst aan de NOSBO en de KNSB op de door deze bonden voorgeschreven wijze.

 

Lees meer: Huishoudelijk reglement